Geplande werken Aalst - PNT-000/22/008

Startdatum werken 01-08-2024
Einddatum werken 01-11-2025
Effect op de waterlevering geen impact

Locatie:

RWZI Aalst, Spuimeersenweg 2, 9308 Hofstade

Wat is er aan de hand?

We voeren werken uit in het kader van het project DEEPER BLUE, voluit ‘DEEP buffering for Effluent Reuse’.
Het project DEEPER BLUE ambieert het hergebruik van RWZI effluent tot drinkwater, na verregaande zuivering m.b.v. membraanfiltratie door omgekeerde osmose. Het hergebruik wordt gekoppeld aan een ondergrondse buffering van het geproduceerde drinkwater, het zogenaamde Aquifer Storage en Recovery (ASR) principe.
Waterunie, de dochteronderneming van waterbedrijven Farys en De Watergroep, realiseert dit project op de RWZI Aalst in samenwerking met Aquafin en ondersteund door het onderzoeksplatform CAPTURE. Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal van de Vlaamse Regering.

Welke werken?

Na de uitvoering van de boring van de ASR put in 2023 zal nu gestart worden met de opbouw van de waterzuiveringsinstallatie.

Afbeelding met wolk, buitenshuis, gras, boom Automatisch gegenereerde beschrijving
3D-simulatie van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie

In eerste instantie wordt de productiehal gebouwd waarin de waterzuiveringsinstallatie ondergebracht wordt. De hal wordt opgetrokken uit prefab betonelementen en heeft een grootte van 26,5 x15m en een hoogte van 7m.  Aansluitend worden de omgevingswerken rondom de nieuwe hal uitgevoerd. De site wordt afgesloten van het openbaar domein door een afsluiting en haag en is toegankelijk via een afzonderlijke toegangspoort. Op de betonverharding worden een aantal buffertanks voor de tussentijdse opslag van water tijdens het zuiveringsproces geplaatst.
Begin 2025 wordt gestart met de opbouw van de waterzuiveringsinstallatie. Deze werkt volgens het multi-barrier principe: elke ongewenste stof komt minstens twee barrières tegen waarbij één volstaat om de stof te verwijderen. Er zal dagelijks één miljoen hergebruikwater geproduceerd worden d.m.v. een verregaande zuivering op basis van membraanfiltratie waarbij de omgekeerde osmose (RO) ervoor zorgt dat er geen microverontreiniging, bacteriën en virussen in het geproduceerde drinkwater terechtkomen. De kwaliteit van het geproduceerde drinkwater wordt continu bewaakt door online-monitoring. Het geproduceerde drinkwater wordt in natte perioden d.m.v. de reeds uitgevoerde ASR put opgeslagen in de ondergrondse waterlaag. In periodes van waterschaarste wordt het water opnieuw opgepompt. De nieuwe installatie wordt verbonden met het toevoernet van het drinkwater. Hiervoor wordt een nieuwe ondergrondse drinkwaterleiding PE 250 aangelegd van aan de ASR put tot aan de bestaande toevoerleiding in de oever van de Molenbeek.

Tijdens de werken

Gedurende de werken wordt de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt. De werf zal toegankelijk zijn via een afzonderlijke werfinrit langs de Spuimeersenweg. (Geluids)overlast is mogelijk door het werkverkeer in de straat of het gebruik van machines tijdens de bouwwerkzaamheden. De werken worden steeds overdag uitgevoerd. Tijdens het aanleggen van de nieuwe drinkwaterleiding naar de Molenbeek zal de Spuimeersenweg gedurende een korte periode (circa 1 week) onderbroken worden ter hoogte van de werfinrit. Tijdens de duur van de werken zijn er testfases waarbij het opgepompte water uit de ASR-put geloosd wordt in de Molenbeek. Het gaat hierbij om gezuiverd RWZI-water, dit heeft geen nadelige impact de Molenbeek. Er is geen invloed op de drinkwaterbevoorrading.

Meer informatie

Via deze pagina houden we je op de hoogte. Heb je toch nog vragen? Bel ons dan op het nummer 078 35 35 88.
De volledige info over het project DEEPER BLUE kan je raadplegen via de website van VMM: https://www.vmm.be/water/blue-deal/projecten-hergebruik-effluent/effluentprojecten/deeper-blue-deep-buffering-for-effluent-reuse

 

Locatie

Spuimeersenweg