Privacybeleid

1. Inleiding en toepassingsgebied

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens op de website en zal ook een overzicht verschaffen over de privacyverklaringen die gehanteerd worden per dienst die Farys levert (“Diensten”).

Farys ov, met zetel te Stropstraat 1, 9000 Gent, België, ingeschreven in het KBO onder nummer 0200.068.636 (“Farys”, “wij”, “ons”), treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van alle verwerkingen ten behoeve de uiteenlopende dienstverlening die wordt aangeboden via de maatschappijen Farys (ov), Creat Services (dv) en Creat CV.

Farys handelt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”).

Farys vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en hecht grote waarde aan het juist beschermen van uw persoonsgegevens. 

Via deze privacyverklaring wil Farys u – als klant, bezoeker en gebruiker van onze Diensten – zoveel mogelijk informeren en controle geven over de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens. Lees deze privacyverklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet enkel uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen. 

Farys heeft een functionaris voor gegevensbescherming (ook wel Data Protection Officer (“DPO”) genoemd) aangesteld, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. De DPO is bereikbaar via volgend e-mailadres: dpo@farys.be.

2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en voor welke doeleinden?

Farys verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor duidelijk omschreven doeleinden en verzamelt hiervoor enkel de noodzakelijke persoonsgegevens. In het algemeen zal Farys uw gegevens verwerken om haar dienstverlening te garanderen en het verzorgen van haar communicatie in het kader van haar activiteiten zoals bv. drinkwater- en zuiveringsactiviteiten. 

Als u op onze website surft, zullen er persoonsgegevens van u verwerkt worden via onze cookies. Voor deze verwerking verwijzen wij u graag door naar het cookiebeleid

In onze klantenzone zal u ook persoonsgegevens terug vinden. Deze gegevens worden verzameld via hun oorspronkelijk doeleinde en geprojecteerd op uw beveiligd profiel zodat u ze makkelijk up-to-date kan houden en wijzigingen snel en efficiënt kan communiceren. De gegevens worden ook steeds volgens de doeleinden, hieronder uitgewerkt, bewaard. Uw inloggegevens van de klantenzone bewaren we om de toegang tot uw account te beveiligen, zodat alleen u of mensen met wie u deze gegevens deelt, kunnen inloggen. Er wordt ook bijgehouden dat u ingestemd hebt met de algemene voorwaarden, deze privacy verklaring alsook de datum en het tijdstip van de instemming.

Farys verwerkt volgende persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

 • Onze verwerkingen in het algemeen:
   

Type persoonsgegevensVerwerkingsgrondBewaartermijn
Algemene communicatie in het kader van drinkwater- en zuiveringsactiviteiten zoals het indienen van een vraag via diverse kanalen  
 • Naam en voornaam
 • Adresgegevens (land, straat, plaats, postcode, huisnummer, busnummer) en/of Correspondentieadres (indien verschillend)
 • E-mailadres
 • Telefoon-/ GSMnummer
 • Klantennummer
Taak van algemeen belangTot 3 jaar na het moment van de verwerking van de klantenvraag
Informatie in het kader van een nieuwe overeenkomst met particulieren alsook het uitvoeren van deze overeenkomst bv. door middel van het overnamedocument  
 • Adres
 • Meternummer en -stand
 • Gegevens vertrekkende klant:
  • Naam en voornaam
  • Adresgegevens (land, straat, plaats, postcode, huisnummer, busnummer) voor slotfactuur
  • E-mailadres
  • Telefoon-/ GSMnummer
  • Klantennummer
  • RRN/INSZ
  • Aantal gedomicilieerden
  • Rekeningnummer
 • Gegevens nieuwe klant:
  • Naam en voornaam
  • Adresgegevens (land, straat, plaats,  postcode, huisnummer, busnummer)  en/of Correspondentieadres (indien verschillend)
  • Vorig verbruikadres
  • E-mailadres
  • Telefoon-/ GSMnummer
  • Klantennummer
  • RRN/INSZ
  • Aantal gedomicilieerden
  • Rekeningnummer
  • Gegevens identiteitskaart: 
   • Geboorteplaats/-datum
   • Geslacht
   • Nationaliteit
   • Kaartnummer
 • Indien het een huurwoning betreft:
  • Klantennummer eigenaar
  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Telefoon-/ GSMnummer
Taak van algemeen belangTot 10 jaar na beëindiging van de overeenkomst
Facturatie in het kader van de overeenkomst  
 • Naam en voornaam
 • Adresgegevens (land, straat, plaats,  postcode, huisnummer, busnummer) en/of  Correspondentieadres (indien verschillend)
 • E-mailadres
 • Klantennummer
 • RRN/INSZ
 • Aantal gedomicilieerden
 • Financiële identificatiegegevens:
  • Kredietkaartgegevens
  • Bancontactgegevens
Taak van algemeen belangWegens boekhoudkundige en fiscale verplichtingen dienen wij deze gegevens 7 jaar bij te houden
Farys verwerkt uw inloggegevens om de toegang tot uw account te beveiligen, zodat alleen u of mensen met wie u deze gegevens deelt, kunnen inloggen  
 • Inloggegevens
  • Gebruikersnaam
  • Wachtwoord
Taak van algemeen belangInloggegevens: tot 10 jaar na beëindiging van de overeenkomst
Het versturen van nieuwsbrieven over de Diensten van Farys  
 • E-mailadres
Uw toestemmingTotdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief en in ieder geval niet langer dan 2 jaar na het uitsturen van de laatste nieuwsbrief
Het versturen van algemene informatie in het kader van haar zorgplicht  
 • E-mailadres
Taak van algemeen belangBewaartermijn loopt gelijk met uw contract

 

 • Digitale watermeters:

Naast de hierboven reeds vermelde gegevens, zal de verwerking via een digitale watermeter ook specifieke gegevens verwerken.

Type persoonsgegevensVerwerkingsgrondBewaartermijn
Installatie van de watermeters  
 • MeterID
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
Taak van algemeen belangTot aan de installatie van de digitale meters
Om een correcte inschatting te maken van uw waterverbruik  
 • MeterID
 • Meetgegevens:
  • Batterijgegevens
  • Actuele meterindex
  • Opgeslagen meterindex
  • Actueel terugstroomvolume
Taak van algemeen belangWegens boekhoudkundige en fiscale verplichtingen dienen wij deze gegevens 7 jaar bij te houden
Om het functioneren van het toestel te monitoren worden ook gegevens verwerkt  
 • MeterID
 • Meetgegevens:
  • Batterijgegevens
  • Actuele meterindex
  • Opgeslagen meterindex
  • Actueel terugstroomvolume
 • Events
Taak van algemeen belangTot 10 jaar na beëindiging van de overeenkomst

 

Farys mag uw persoonsgegevens enkel verwerken indien zij zich hiervoor baseert op een gepaste rechtsgrond.

Voor een aantal doeleinden baseert Farys zich op de vervulling van haar taken van algemeen belang. U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de DPO te contacteren via dpo@farys.be. Farys kan zich hier echter tegen verzetten indien er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Voor bepaalde doeleinden baseert Farys zich op uw toestemming. De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. U kan uw toestemming voor de nieuwsbrief intrekken door u uit te schrijven via de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief of door onze DPO te contacteren. Een intrekking van toestemming heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens voorafgaand aan dergelijke intrekking.

Farys kan ook de telefonische contacten met haar klanten opnemen met het oog op coaching en opleiding van onze medewerkers of in het kader van moeilijke gesprekken kan de operator beslissen dat er gesprekken van onze callcenters opgenomen worden. U wordt steeds aan het begin van het gesprek op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid. 

Farys maakt gebruik van bewakingscamera’s in en rond haar gebouwen. Farys beroept zich hiervoor op haar taken van algemeen belang met als doel misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen. De camerabewaking zal steeds conform de gecoördineerde Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s geïnstalleerd en behandeld worden (“Camerawet”). Naast de melding via deze privacyverklaring zal u ook steeds een pictogram bij de camera’s vinden zodat u op de hoogte bent van de camerabewaking. De camerabeelden worden bewaard volgens de Camerawet, in het algemeen is dit gedurende één maand. In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de AVG, zonder jouw voorafgaand akkoord. Dit zal steeds onder toezicht van de gerechtelijke en politionele autoriteiten zijn en jouw gegevens zullen nooit voor andere (bijv. commerciële) doeleinden overgedragen worden.

Farys heeft een pictogram aangebracht aan de ingang van elke bewaakte plaats. Aan de hand van dit pictogram wordt u geïnformeerd dat u wordt gefilmd. Dit pictogram bevat de vermelding van camerabewaking, de Camerawet, de contactgegevens van Farys en de contactgegevens van de DPO.

3. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?

Uw persoonsgegevens kunnen – onder bepaalde voorwaarden – aan derde partijen overgemaakt worden.

Bepaalde van deze derde partijen werken in opdracht van Farys of worden ingeschakeld om een aspect van de Diensten van Farys uit te voeren, bijvoorbeeld het uitvoeren van werken op privéterrein, voor facturatie en klantenadministratie en voor geschillenbeheer.

Farys zal telkens met deze derde partijen – die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Farys -een verwerkersovereenkomst sluiten. Farys zal enkel persoonsgegevens delen die relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun specifieke taak. Het vertrouwelijk omgaan met deze persoonsgegevens is steeds opgenomen in deze verwerkersovereenkomst.
De gegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan deze die bedoeld zijn in deze privacyverklaring. Om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren, kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan volgende categorieën van ontvangers:

 • Juridische dienstverleners;

 • Dienstverleners betreffende klantenzaken (o.a. de printpartner, De Stroomlijn, Doccle, OCMW, Sitebeheerders);

 • Andere overheidsdiensten (VMM, Vlaamse Ombudsdienst);

 • Technische dienstverleners (o.a. IT providers en aannemers).

In het kader van de digitale watermeters wordt er voor de installatie samengewerkt met andere drinkwatermaatschappijen, Fluvius en onderaannemers. Bijgevolg zullen wij uw gegevens delen met deze partijen zodat onze installateurs slechts één keer bij u moeten langskomen. De decreetgever heeft in art. 2.2.2 §2/1 Decreet Intergraal Waterbeleid opgedragen om op deze manier samen te werken. Uiteraard nemen wij ook in het kader van deze samenwerking de nodige technische, organisatorische en contractuele maatregelen. 

Farys zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij u hiervoor toestemming geeft of Farys wettelijk verplicht is om dit te doen.

Indien u wilt weten met welke derde partijen Farys uw persoonsgegevens deelt, dan kan u de DPO contacteren via dpo@farys.be.

4. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Farys neemt en handhaaft passende technische, organisatorische en contractuele maatregelen om de rechten en vrijheden van u te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen dienen om de persoonsgegevens adequaat te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatig gebruik of verwerking of toegang. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de te beschermen persoonsgegevens, het risico van de verwerking, de stand van de techniek en de uitvoeringskosten van de maatregelen.

We zetten alles op alles om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen.

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met persoonsgegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens hebben wij specifieke personen in dienst die op de naleving van de wetgeving toezien. Wij hebben ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen.

Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals beveiliging met een wachtwoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze medewerkers. 

Het aantal medewerkers van Farys dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze medewerkers wordt toegang tot uw persoonsgegevens verleend voor zover ze die persoonsgegevens nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Farys houdt eraan de gebruiker ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Farys niet controleert en waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. Farys is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Lees aandachtig hun privacyverklaring inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

5. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EER?

De Europese Economische Ruimte (“EER”) omvat de landen van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De AVG vereist bijkomende waarborgen indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen die zich buiten de EER bevinden (zoals het afsluiten van overeenkomsten op basis van de modelbepalingen van de Europese Commissie). 

Farys geeft uw persoonsgegevens niet door naar landen die zich buiten de EER bevinden. Indien dit in specifieke processen, bv. cookies, het geval is, zal dit expliciet opgenomen worden om u hieromtrent te informeren.

6. Welke rechten heeft u?

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie en inzage: U heeft het recht op een bevestiging of Farys uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de persoonsgegevens die Farys verwerkt. Dit recht proberen wij u zoveel mogelijk eigenhandig te laten uitoefenen door onze privacyverklaring (recht op informatie) en ons klantenportaal (recht op inzage) waar u altijd de laatste versie van de gegevens die wij over u hebben zal terugvinden. 
 • Recht op verbetering: U heeft het recht op verbetering door Farys zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige on onvolledige persoonsgegevens. Via ons klantenportaal proberen wij het mogelijk te maken om snel gegevens te wijzigen. 
 • Recht op verwijdering: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen door Farys.
 • Recht op beperking: U heeft het recht om van Farys de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is.
 • Recht op bezwaar: U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond het algemeen belang en tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Farys zal per specifiek geval beoordelen of ze hierop kan ingaan.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat, en om uw persoonsgegevens te verkrijgen om ze aan een andere verantwoordelijke of verwerker over te dragen wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. U mag Farys ook vragen om deze doorgifte in uw plaats te doen, voor zover dit technisch mogelijk is. 

Bij uitoefening van deze rechten zal Farys uw verzoek binnen de maand behandelen, behalve in de gevallen waar dit een onevenredige inspanning zou vereisen van Farys.

7. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Om gebruik te maken van uw rechten, kan u een schriftelijk verzoek indienen per e-mail naar dpo@farys.be of per brief aan Farys, t.a.v. DPO, Stropstraat 1, 9000 Gent.

Voor Farys uw verzoek in behandeling kan nemen, vraagt Farys om uzelf te identificeren. Zo zorgt Farys ervoor dat u de juiste persoon bent en dat uw persoonsgegevens niet worden verstrekt aan de verkeerde persoon. U kan dit doen door ons de volgende gegevens te bezorgen: uw naam en voornaam, klantennummer, datum van uw bezoek/contact, etc. Indien vereist, kan Farys u vragen om bijkomend een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen. De persoonsgegevens op uw identiteitskaart die niet nodig zijn voor uw identificatie mag u bedekken of zwart maken op deze kopie. Indien u als ouder deze rechten uitoefent namens uw minderjarig kind, kan Farys eveneens bijkomende identificatiegegevens van u opvragen.

8. Opmerkingen en/of klachten

Indien u enige reden heeft om aan te nemen dat Farys uw aanvraag niet of niet correct of onvoldoende behandeld heeft, gelieve dit dan eerst op te nemen met onze DPO via dpo@farys.be zodanig dat wij, samen met u, de opties kunnen bekijken.

U kan ook steeds bemiddeling vragen via onze interne ombudsfunctie. De interne ombudsfunctie garandeert een objectieve en onafhankelijke aanpak en een brede kennis van Farys. U kan contact opnemen via dit webformulier.

Indien Farys niet reageert op uw aanvraag, deze weigert of indien het antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen, heeft u steeds het recht heeft een klacht neer te leggen bij:

9. Toestemming tot vrijgave

Farys is soms genoodzaakt om uw persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien Farys te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of om de rechten van Farys, haar medewerkers en/of klanten te vrijwaren.

Farys wenst u daarom te informeren dat uw persoonsgegevens bekend kunnen worden gemaakt aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties indien Farys dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar elke schadelijke activiteit, of indien Farys redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit Farys of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de AVG, zonder jouw voorafgaand akkoord. Dit zal steeds onder toezicht van de gerechtelijke en politionele autoriteiten zijn en jouw gegevens zullen nooit voor andere (bijv. commerciële) doeleinden overgedragen worden.

Onder bepaalde voorwaarden dienen gegevens overgemaakt te worden aan administratieve overheden bevoegd voor invordering van fiscale en sociaalrechtelijke vorderingen.

10. Overeenkomsten voor gegevensdeling

Overeenkomstig de geldende wetgeving inzake privacy dient Farys een protocol af te sluiten voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens van en naar een andere publiekrechtelijke instantie. Een protocol is een overeenkomst tussen instanties die persoonsgegevens uitwisselen waarin afspraken worden gemaakt betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens. Deze afspraken hebben onder andere betrekking op de doeleinden, rechtmatigheid en beveiliging van de persoonsgegevens.

Bekijk het overzicht van onze protocollen 

Meer informatie over protocollen vind je op de website van de Vlaamse overheid.

11. Wijzigingen aan de privacyverklaring

Wij houden deze privacyverklaring actueel. De datum van de laatst gewijzigde versie staat onderaan deze webpagina.

Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze privacyverklaring te raadplegen op onze website.

Laatste update: 18 januari 2024

Niet gevonden wat je zocht?

Meer info