Klokkenluiders en meldkanalen

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure om inbreuken te melden en melders ervan te beschermen. De procedure is gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement.

Farys heeft klokkenluidersmeldkanalen voor zowel medewerkers als voor externe personen en partners die een werkrelatie met Farys hebben of met Farys samenwerken. Hieronder lees je hoe je inbreuken over de diensten van Farys kan melden, en onder welke voorwaarden je als melder in aanmerking komt voor de bescherming tegen represailles.

Wat is een klokkenluider en welke meldingen kunnen gedaan worden?

Klokkenluiders zijn personen die in een werkcontext informatie krijgen over inbreuken en die inbreuken melden. 

Om over een inbreuk te spreken, moet het gaan over een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is, en die met andere woorden de regelgeving schendt of het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnt.

Wil je iets melden, maar heb je geen werkrelatie met Farys of betreft het geen inbreuk, dan kan dit via de webpagina Klachten.

Wie kan een inbreuk melden?

Zowel personeelsleden als externen die door hun werk in contact komen met Farys, kunnen een melding maken. Denk hier bijvoorbeeld aan sollicitanten, werknemers van deelnemers, stagiairs, vrijwilligers, consultants, aannemers, leveranciers…

Wie geen werkrelatie heeft met Farys, kan geen melding doen via de klokkenluidersregeling. Zij worden doorverwezen naar de klachtenregeling van Farys.

Welke meldkanalen zijn er voor een inbreuk?

Er is een intern en een extern meldkanaal voorzien. 

Intern meldkanaal

Als personeelslid van Farys meld je een inbreuk bij voorkeur via het intern meldkanaal. Indien je van mening bent dat de melding niet afdoende intern behandeld kan worden of vrees je een risico op represailles, dan kan je de inbreuk ook extern melden. 

Contact intern meldkanaal

De algemeen directeur van Farys, Marleen Porto-Carrero, is als hoofd van het personeel het intern meldkanaal. 

 • Post:
  Hoofd van het personeel, mevrouw Marleen Porto-Carrero 
  De expliciete vermelding “STRIKT VERTROUWELIJK”
  Stropstraat 1
  9000 Gent
 • E-mail:
  klokkenluider@farys.be 

Extern meldkanaal 

Externen die een werkrelatie hebben met Farys of personen die zich om bovenstaande redenen niet bij het interne meldkanaal terecht kunnen, richten zich tot het extern meldkanaal, de Vlaamse Ombudsdienst. 

Contact extern meldkanaal

Hoe verloopt een melding?

Als melder ontvang je binnen de 7 dagen na je melding een ontvangstmelding

Binnen een termijn van 3 maanden na ontvangst van je melding word je op de hoogte gebracht van wat er met je melding gebeurde (binnen de 3 maanden en 7 dagen als er geen ontvangstmelding verstuurd is). Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. De meldingskanalen mogen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

Ben ik beschermd als melder?

Je kan zelf kiezen om al of niet anoniem een inbreuk te melden. Maar ook als je je naam bekend maakt, wordt je identiteit beschermd. De meldingskanalen zorgen ervoor dat je gegevens vertrouwelijk blijven (jouw identiteit en die van andere betrokkenen die in de melding worden genoemd).

Als melder word je beschermd tegen elke vorm van vergelding en eventuele sancties. Je mag niet gestraft worden voor het melden van inbreuken. 

Alle informatie over de bescherming kan je terugvinden in het Bestuursdecreet klokkenluidersrichtlijn (artikel III.60/12). Als je als melder de informatie openbaar maakt, word je onder bepaalde voorwaarden ook beschermd.

Hoe worden persoonsgegevens verwerkt?

De meldkanalen klokkenluiders verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR en het Bestuursdecreet. Wij verwijzen hiervoor eveneens naar de Privacyverklaring inzake klokkenluiders.

 

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?